Δημοσιεύσεις

Επενδύουμε στην εξωστρέφεια προσφέροντας στο ευρύ κοινό θεμελιώδεις μελέτες μας μέσω δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές, συμμετοχή σε διεθνή/εθνικά συνέδρια και διοργάνωση εξειδικευμένων ημερίδων, σεμιναρίων και εργαστηρίων. Η ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων είναι επίσης μία από τις προτεραιότητές μας.

Χαρακτηρισμός και αξιολόγηση υποπροϊόντων εξόρυξης μεταλλεύματος μαγνησίτη

Η περίπτωση των ορυχείων Γερακινής στη Χαλκιδική, Β. Ελλάδα

Μια νέα εργασία ρίχνει φως στην πιθανή αξιοποίηση των υποπροϊόντων εξόρυξης από ορυχείο μαγνησίτη, αναβαθμίζοντας τις πυρίμαχες ιδιότητές τους μέσω θερμικής επεξεργασίας, η οποία δημοσιεύθηκε στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Science of Total Environment. Η Ecoresources ένωσε τις δυνάμεις της με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τη North Aegean Slops S.A., το Università degli Studi di Milano και την υποστήριξη της Grecian Magnesite S.A. ώστε να παρουσιάσει μια νέα προσέγγιση για τη μελλοντική εκμετάλλευση διαφόρων αποβλήτων.

Περισσότερες λεπτομέρειες διατίθενται στο επιστημονικό περιοδικό Science of Total Environment, τόμος 732 (2020) σελίδα 139279.

 

Νέοι παράγοντες μαγνητικής υπερθερμίας με συντονισμό ενδιάμεσης φάσης

Βελτιωμένη απόδοση υπερθερμίας σε σχετικά μεγάλου σφαιρικού πυρήνα Fe/Fe-οξείδια

Η ενισχυμένη αποτελεσματικότητα της μαγνητικής υπερθερμίας απορρέει από σχετικά μεγάλα σφαιρικά νανοσωματίδια πυρήνα-κελύφους Fe/Fe-οξειδίου μέσω του χειρισμού των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των φάσεων του πυρήνα και του κελύφους. Τα πειραματικά αποτελέσματα σε αντιπροσωπευτικά δείγματα με διαμέτρους στο εύρος 30-80 nm δείχνουν άμεσο συσχετισμό των απωλειών υστέρησης με την παρατηρούμενη θέρμανση με μέγιστη απόδοση περίπου 0,9 kW/g. Μια διεπιστημονική ομάδα από όλη την Ευρώπη, που υποστηρίζεται από την Ecoresources, συνδυάζει τις δυνάμεις της για να παρουσιάσει τη σημασία της ανάπτυξης, της κατανόησης και της βελτιστοποίησης των κατασκευασμένων νανοϋλικών με πρακτικό ενδιαφέρον για μια ποικιλία βιοϊατρικών τεχνολογικών εφαρμογών.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο επιστημονικό περιοδικό ACS Applied Nano Materials και την αντίστοιχη παρουσίαση βίντεο εδώ.

 

Απομάκρυνση Cd/Pb από το νερό με Ca-ανταλλάξιμο προσροφητικό

Αποτελεσματική προσρόφηση των Cd και Pb, οδηγώντας σε τιμές κάτω από τα αντίστοιχα όρια ποσιμότητας (DWRL)

Ένα νέο προσροφητικό για την επεξεργασία του πόσιμου νερού με ταυτόχρονη απομάκρυνση του καδμίου και του μολύβδου έχει αναπτυχθεί από την Ecoresources σε συνεργασία με εργαστήρια από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το ICMAB-CSIC. Το υδροξυ-οξείδιο σιδήρου-τετρασθενούς μαγγανίου τροποποιήθηκε καταλλήλως στην επιφανειακή του διαμόρφωση για να επιτευχθεί υψηλότερη αρνητική πυκνότητα επιφανειακού φορτίου και, ως εκ τούτου, να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά του για την απομάκρυνση διαλυτών μορφών Cd και Pb, κυρίως κατιονικών ειδών, από το νερό σε τιμές pH που απαντώνται συνήθως σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Με τη διεξαγωγή ταχέων δοκιμών στήλης μικρής κλίμακας που συμμορφώνονται με τα αντίστοιχα αυστηρά όρια ποσιμότητας, βρέθηκαν τιμές χωρητικότητας προσρόφησης 6,8 μg Cd/mg και 35,0 μg Pb/mg.

Περισσότερες λεπτομέρειες διατίθενται στο επιστημονικό περιοδικό Materials, τόμος 13 (2020) σελίδα 1762.

Νέες ιδέες για την Ορυκτολογία και τη Γεωχημεία των ορυκτών Sb από την Ελλάδα

Διερεύνηση αντιπροσωπευτικών δειγμάτων μεταλλεύματος από τα κύρια αποθέματα Sb της Ελλάδας

Η Ecoresources συμμετείχε σε μελέτη για την πιθανή μελλοντική εξερεύνηση και εκμετάλλευση μεταλλευμάτων Sb στην Ελλάδα σε συνεργασία με το Katholieke Universiteit Leuven, το Università degli Studi di Milano, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο Αθηνών και την εταιρία Ελληνικός Χρυσός. Το Αντιμόνιο είναι ένα κοινό μεταλλοειδές που εμφανίζεται με τη μορφή Sb-σουλφιδίων και σουλφοσαλτών, σε διάφορες βάσεις και ευγενή μεταλλικά αποθέματα. Συναντάτε επίσης σε αντίστοιχα μεταλλουργικά προϊόντα (συμπυκνώματα) και, αν και το αντιμόνιο έχει θεωρηθεί επικίνδυνο στοιχείο στο παρελθόν, πρόσφατα κέρδισε ενδιαφέρον λόγω του χαρακτηρισμού του ως κρίσιμης πρώτης ύλης (CRM) από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Η αντίστοιχη δημοσίευση είναι διαθέσιμη στο ανοιχτής πρόσβασης επιστημονικό περιοδικό Minerals, τόμος 10 (2020) σελίδα 236.

 

Μεγάλης κλίμακας παραγωγή μαγνητικού οξειδίου του σιδήρου από αντιδραστήρες συνεχούς ροής

Σύνθεση νανοσωματιδίων Fe3O4 με οξειδωτική καθίζηση

Μια αναπαραγώγιμη και επεκτάσιμη βιομηχανική διαδικασία για την παραγωγή μαγνητικών νανοσωματιδίων χαμηλού κόστους αναπτύχθηκε από την Ecoresources σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid και το Διεθνές Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Η αντίδραση που αναπτύχθηκε επιτυγχάνει (i) τον πλήρη διαχωρισμό κατά την καταβύθιση της πράσινης σκουριάς από τον πυρήνα Fe3O4, (ii) την επίτευξη σταθερών συγκεντρώσεων σε όλες τις ιοντικές και στερεές μορφές σε όλη τη γραμμή παραγωγής όταν επιτευχθεί σταθερή κατάσταση και δυνατότητα ελέγχου κρίσιμων παραμέτρων, μέσω διαδικτυακής ρύθμισης, σύνθεσης όπως το pH του αντιδραστήρα και το δυναμικό οξειδοαναγωγής. Είναι σημαντικό ότι η συνεχούς ροής σύνθεση των νανοσωματιδίων Fe3O4 επιτρέπει υψηλή παραγωγική ικανότητα, χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και αναλογική αύξηση σε οποιοδήποτε όγκο. Τα ληφθέντα νανοσωματίδια αξιολογήθηκαν ως δυνητικοί παράγοντες μαγνητικής υπερθερμίας, υποδεικνύοντας σημαντική βελτίωση της αποτελεσματικότητας θέρμανσης που φτάνει τα 1,5-2 kW/g τόσο για μικρότερα (∼40 nm) όσο και για μεγαλύτερα (∼200 nm) σωματίδια.

Η αντίστοιχη δημοσίευση είναι διαθέσιμη στο ανοιχτής πρόσβασης επιστημονικό περιοδικό Chemical Engineering Journal.

Καινοτόμο νανοσύνθετο υλικό για δέσμευση αντιμονιών

Δέσμευση Sb(V) από Nano Fe3O4 – Εμπλουτισμένα με υδρόξυ-οξείδια σιδήρου
Η Ecoresources, σε συνεργασία με επιστήμονες από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Ινστιτούτο de Ciècia de Materials de Barcelona ανέπτυξε μια νέα κατηγορία προσροφητικών για την επεξεργασία του νερού με βάση το συνδυασμό άμορφου υδρόξυ-οξειδίου του σιδήρου με νανοσωματίδια μαγνητίτη και βελτιστοποιημένη δέσμευση πεντασθενούς αντιμονίου. Η παρουσία ενός αναγωγικού παράγοντα, όπως ο μαγνητίτης, έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της ικανότητας πρόσληψης πεντασθενούς αντιμονίου, η οποία βρίσκεται περίπου 0,5 mg/g σε υπολειμματική συγκέντρωση 5 μg/L. Αυτή η μελέτη δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Water, τόμος 11 (2019) σελίδα 181 (ανοιχτή πρόσβαση).

Νέο προσροφητικό για τη δέσμευση εξασθενούς χρωμίου

Ένα βελτιστοποιημένο σύστημα αφαίρεσης Cr(VI) που χρησιμοποιεί προσροφητικά που βασίζονται σε Sn
Μια ολοκληρωμένη εγκατάσταση φιλτραρίσματος νερού οικιακής χρήσης, για εφαρμογές στο σημείο χρήσης, που περιέχει προσροφητικό με βάση τον κασσίτερο για δέσμευση Cr(VI) που αναπτύχθηκε από την Ecoresources σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Το προσροφητικό αποτελείτε από υδρόξυ-οξειδίο κασσιτέρου υποκατεστημένο με χλωρίο σε δομή που μοιάζει με εκείνη του ορυκτού αβουρίτη. Η δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος φιλτραρίσματος, υπό διάφορους χρόνους επαφής, τιμές pH και συγκεντρώσεις Cr(VI), επαλήθευσε την ικανότητά του να παράγει νερό χωρίς Cr(VI) σύμφωνα με τον επικείμενο κανονισμό για το πόσιμο νερό, ακόμη και για ακραίες αρχικές συγκεντρώσεις (1000 μg/L). Αυτή η μελέτη δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Water, τόμος 11 (2019) σελίδα 2477 (ανοιχτή πρόσβαση).
CONTACT
Ελληνικά
International Conference on Raw Materials and Circular Economy
This is default text for notification bar

Εγγραφή στο newsletter

Έχετε εγγραφεί με επιτυχία στο ενημερωτικό δελτίο μας

Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την προσπάθεια αποστολής του αιτήματός σας.

Η Ecoresources θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχετε σε αυτήν τη φόρμα για να επικοινωνήσει μαζί σας και για να παρέχει ενημερώσεις marketing.