ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Πεδία ενδιαφέροντος

Η ομάδα της EcoResources αποτελείται από νέους επιστήμονες υψηλής εξειδίκευσης με πολυεπιστημονικό ακαδημαϊκό υπόβαθρο που καλύπτει πλήρως τους τομείς της κυκλικής βιο-οικονομίας, της προστασίας του περιβάλλοντος, της ανάκτησης πόρων, της βιο-ενέργειας, των νανοτεχνολογικών υλικών, των φαρμακευτικών προϊόντων και της αειφορίας. Επιπλέον, η εταιρεία μας υποστηρίζεται από ακαδημαϊκούς και επιστημονικούς συνεργάτες που αποτελούν την εξωτερική συμβουλευτική επιτροπή της EcoResources. Έτσι, είμαστε σε στη προνομιούχα θέση να συλλάβουμε, να αναλύσουμε, να αναπτύξουμε και να εφαρμόσουμε πρωτοποριακές ιδέες και να ενισχύσουμε την καινοτομία στο μέγιστο επίπεδο.

Περιβάλλον και Ενέργεια

Σχεδιάζουμε και αναπτύσσουμε νέα εργαλεία βελτιστοποίησης διεργασιών στους τομείς των υγρών ή στερεών αποβλήτων, του πόσιμου νερού και της πράσινης ενέργειας. Αναλαμβάνουμε αναλύσεις κύκλου ζωής (LCA), αναλύσεις κόστους ζωής (LCC) και εξειδικευμένες μελέτες σχετικά με το αποτύπωμα νερού ή/και άνθρακα.

Στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας και των καλών πρακτικών, η διαχείριση των αποβλήτων, ανεξάρτητα από την πηγή, καθίσταται απαραίτητη και υποχρεωτική, σύμφωνα με διεθνείς περιβαλλοντικούς οργανισμούς. Για την EcoResources, η απόρριψή τους δεν είναι πλέον αποδεκτή λύση. Αντ ‘αυτού, προωθούμε και επενδύουμε στην επαναχρησιμοποίησή τους, όπως η ανάκτηση πολύτιμων συστατικών, ενέργειας κ.λπ. Συμβαδίζοντας με την τάση του μέλλοντος, η εταιρεία εκπληρώνει την ανάγκη ανάπτυξης και εφαρμογής προηγμένων τεχνολογιών, σύμφωνα με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας.
Η περιβαλλοντική ρύπανση, τόσο από ανθρωπογενείς όσο και από φυσικές εκπομπές, έχει περιορίσει τις διαθέσιμες πηγές νερού που προορίζονται για πόσιμο. Επιπλέον, οι τρέχουσες μελέτες σχετικά με τις επιπτώσεις των διαφόρων ρύπων στην ανθρώπινη υγεία έχουν αναγκάσει τους διεθνείς περιβαλλοντικούς οργανισμούς να μειώσουν τα κατώτατα επιτρεπτά όρια τους για το πόσιμο νερό. Η EcoResources θεωρεί απαραίτητο να αναπτυχθούν και, στη συνέχεια, να εφαρμοστούν εξειδικευμένες τεχνολογίες που απομακρύνουν αποτελεσματικά τους ρύπους, προκειμένου να αποδώσουν υπολειμματικές συγκεντρώσεις κάτω από το όριο ποσιμότητας, χωρίς να υποβαθμίζουν την ποιότητα του νερού.
Ως πράσινη αποκαλείτε οποιαδήποτε μορφή ενέργειας φιλική προς το περιβάλλον, τους ανθρώπους και γενικά περιορίζει τη χρήση ορυκτών καυσίμων. Σε αυτήν την κατηγορία, εκτός από τις γνωστές ανανεώσιμες μορφές (αιολικά, φωτοβολταϊκά κ.λπ.), υπάρχουν επίσης και πιο εξειδικευμένες περιπτώσεις. Η EcoResources αναλαμβάνει εξειδικευμένες μελέτες και τεχνικές εκθέσεις σχετικά με την εκμετάλλευση των αγροβιομηχανικών υποπροϊόντων για την παραγωγή πράσινης ενέργειας. Για παράδειγμα, η αναερόβια χώνευση της υπολειπόμενης βιομάζας για παραγωγή βιοαερίου είναι στις περιοχές στις οποίες λειτουργεί η EcoResources. Βιοαέριο: Πλήρης χαρακτηρισμός της χημικής σύστασης των οργανικών υποπροϊόντων (π.χ. ολικά και πτητικά στερεά, pH, συγκέντρωση ολικού αζώτου και αμμωνίας, COD κ.λπ.) Προσδιορισμός δυναμικού βιοαερίου από οποιοδήποτε οργανικό υπόλειμμα (βιοχημικό δυναμικό μεθανίου, δοκιμή BMP)
Δοκιμές τοξικότητας.
Στοχευμένες μελέτες για τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας παραγωγής βιοαερίου.
Τεχνοοικονομικές εκτιμήσεις
Ανάλυση κύκλου ζωής σε αναερόβια συστήματα
Η πράσινη χημεία και, αντίστοιχα, η πράσινη τεχνολογία στοχεύουν στη βιωσιμότητα. Αλλά η νέα τάση που προσφέρουν αυτές οι δύο περιπτώσεις δεν είναι η αντιμετώπιση ενός πιθανού προβλήματος (όπως η αποκατάσταση και ο έλεγχος της ρύπανσης), αλλά να το αποτρέψουν. Η εφαρμογή πιο αποτελεσματικών διαδικασιών, η χρήση ασφαλέστερων αντιδραστηρίων, η αποφυγή υποπροϊόντων και η ελαχιστοποίηση των ενεργειακών απαιτήσεων είναι μερικές μόνο από τις αρχές τους. Η EcoResources θεωρεί σημαντικές τις προαναφερόμενες αρχές για την αειφόρο ανάπτυξη και, ως εκ τούτου, τις εφαρμόζει σε οποιαδήποτε νέα τεχνολογία/μέθοδο αναπτύσσεται υπό την εποπτεία της.
Η υψηλή τεχνογνωσία και η ισχυρή επιχειρησιακή συμμετοχή του εξειδικευμένου μας προσωπικού διαδραματίζουν βασικό ρόλο στη διασφάλιση ότι η EcoResources έχει ευρεία γνώση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της και είναι σε θέση να τις ποσοτικοποιήσει. Έτσι, είμαστε στην προνομιακή θέση να μπορούμε να διεξάγουμε προσαρμοσμένη ανάλυση αειφορίας με στόχο περιβαλλοντικές επιπτώσεις, κύκλους ζωής, κλίμα και επιπτώσεις των τεχνολογιών ανανεώσιμης ενέργειας.

Υλικά και εφαρμογές τους

Αναπτύσσουμε νανοϋλικά για περιβαλλοντικές και βιοϊατρικές εφαρμογές, νέα φαρμακευτικά προϊόντα και στρατηγικές για την ανάκτηση κρίσιμων στοιχείων στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας.

Η ανάπτυξη/σύνθεση υλικών με διαστάσεις που βρίσκονται στη νανοκλίμακα αντιπροσωπεύει τον πιο σημαντικό τομέα της ραγδαία αναπτυσσόμενης νανοτεχνολογίας. Η EcoResources επενδύει στο σχεδιασμό και την ενσωμάτωση νανοϋλικών στον τομέα της βιοϊατρικής αλλά και σε πιο παραδοσιακούς τομείς τεχνολογίας όπως η επεξεργασία και ο καθαρισμός του πόσιμου νερού και των καυσαερίων. Επιπλέον, η EcoResources βελτιστοποιεί μεθόδους για τη σύνθεσή τους ξεκινώντας από χαμηλού κόστους πρώτες ύλες, την ανάκτησή/αναγέννηση τους μετά τη χρήση και την επαναχρησιμοποίησή τους. Σε αυτό το πλαίσιο, η συνεργασία της EcoResources με ερευνητικούς οργανισμούς είχε ως αποτέλεσμα την εφεύρεση δύο καινοτόμων προϊόντων που βασίζονται σε ανόργανα νανοσωματίδια, προσανατολισμένα στην απομάκρυνση βαρέων μετάλλων από το νερό και την τοπική απελευθέρωση θερμότητας και φαρμάκων σε καρκινικούς ιστούς, αντίστοιχα. Τα προϊόντα προστατεύονται από αντίστοιχα διπλώματα ευρεσιτεχνίας (ES2621190, GR20170100132) που δοκιμάζονται σε εργαστηριακή κλίμακα για την εμπορική τους εκμετάλλευση.
Τα ποσοστά παραγωγής και κατανάλωσης στην ΕΕ οδηγούν σε περιβαλλοντική και γεωπολιτική κρίση μέσω της έλλειψης πόρων και της παραγωγής αποβλήτων. Η εξόρυξη ορυκτών και μετάλλων παράγει ετησίως τεράστιες ποσότητες υποπροϊόντων και αποβλήτων. Σε μια κυκλική οικονομία, τα απόβλητα που μπορούν να ανακυκλωθούν εγχέονται πίσω στην οικονομία ως δευτερογενείς πρώτες ύλες. Αυτά τα υλικά μπορούν να εμπορευθούν και να αποσταλούν όπως οι πρωτογενείς πρώτες ύλες αλλά, επί του παρόντος, εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν μόνο ένα μικρό ποσοστό των υλικών που χρησιμοποιούνται στην ΕΕ. Η EcoResources στοχεύει στον πυρήνα αυτού του ζητήματος επενδύοντας σε προσανατολισμένη έρευνα στον συγκεκριμένο τομέα. Σε στενή συνεργασία με εταιρείες εξόρυξης, η EcoResources επανεξετάζει τις ροές αποβλήτων τους ως πιθανές πηγές εναλλακτικών προϊόντων, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και διασφαλίζοντας ένα ενισχυμένο πλαίσιο διαλόγου μεταξύ βιομηχανίας και κοινωνίας.

Με την έλευση της νανοτεχνολογίας στον φαρμακευτικό και τον κοσμετικό τομέα, γεννήθηκε το πεδίο της νανοϊατρικής. Λόγω των μοναδικών ιδιοτήτων τους, όσον αφορά το μέγεθος, τη διαμόρφωση και τη στοχευμένη διανομή, η νανοϊατρική μπορεί να ξεπεράσει πολλά μειονεκτήματα της συμβατικής. Καθώς οι νανο-μεγέθους συνθέσεις έχουν εισέλθει σε ολοένα και περισσότερες θεραπείες, έχει καταστεί σαφές ότι αυτές οι μοναδικές ιδιότητες δημιουργούν εμπόδια στην νανοϊατρική, σχετικά με την επιτυχή διαβίβαση των δραστικών ουσιών στις ρυθμιστικές οδούς, και υπάρχει ανάγκη ανάπτυξης νανοϊατρικών φαρμάκων, καθώς και καλλυντικών με βιοδραστικά συστατικά (cosmeceuticals) με πιο ελεγχόμενο και συνεπή τρόπο.

Η EcoResources, αξιοποιώντας ποιοτικά στοιχεία για το σχεδιασμό (QbD), επιτρέπει την ανάπτυξη σκευασμάτων με βάση τα νανοϋλικά (φαρμακευτικά και/ή κοσμετολογικά) με τρόπο που μεγιστοποιεί την πιθανότητα επιτυχίας.

Η εξασφάλιση βιώσιμης εξασφάλισης πρώτων υλών αποτελεί βασική προτεραιότητα για την ΕΕ. Οι πρώτες ύλες, όπως τα μέταλλα και τα ορυκτά, έχουν γίνει όλο και πιο σημαντικές για την οικονομία, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ. Ακόμα κι αν ανακυκλώνουμε όλο και περισσότερο, οι πρωτογενείς πρώτες ύλες θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην οικονομία. Η EcoResources διαθέτει ένα ισχυρό ακαδημαϊκό και ερευνητικό υπόβαθρο σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής πρώτων υλών: εξερεύνηση, αξιολόγηση, επικύρωση, παραγωγή και διαχείριση λειτουργίας. Επιπλέον, δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στον τομέα των Κρίσιμων Πρώτων Υλών (CRMs), εκείνα τα στοιχεία δηλαδή που είναι οικονομικά και στρατηγικά σημαντικά για την οικονομία, αλλά εμφανίζουν υψηλό κίνδυνο που σχετίζεται με την προσφορά τους. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτά τα υλικά δεν ταξινομούνται ως «κρίσιμα» επειδή θεωρούνται σπάνια. Αντίθετα, τους αποδίδετε αυτός ο χαρακτηρισμός επειδή έχουν υψηλή σημασία σε βασικούς τομείς της οικονομίας, όπως ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης, περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αυτοκίνητα, αεροδιαστημική, άμυνα, υγεία και χάλυβα.

Διαχείριση έργου

Υποστηρίζουμε την αναβάθμιση διεργασιών σε υψηλότερα επίπεδα εφαρμογής (TRL), την υποβολή επιστημονικών και τεχνικών προτάσεων, τον συντονισμό ερευνητικών δράσεων και τη διοργάνωση συνεδρίων.

Η EcoResources παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη σε εθνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια, διοργάνωση ημερίδων και εκδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής υποδομών και τεχνικών εγκαταστάσεων, υπηρεσιών γραμματείας, χρηματοοικονομικών, εγγραφών και λογιστικών υπηρεσιών, επικοινωνία με συμμετέχοντες, διαχείριση προγραμμάτων και προσκεκλημένων ομιλητών και προετοιμασία έντυπου υλικού. Επιπλέον, η EcoResources μπορεί να βοηθήσει στην προώθηση και τη χορηγία, το σχεδιασμό και τη συντήρηση λογαριασμών ιστοτόπων και κοινωνικών μέσων, καθώς και τη δημιουργία εκθέσεων και κοινωνικών εκδηλώσεων (εορταστικό δείπνο, εκδρομές). Η μακρά εμπειρία και εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού μας σε παρόμοιες εκδηλώσεις με ακαδημαϊκό και επιστημονικό ενδιαφέρον εγγυάται την αρτιότητα και την επιτυχία.
Παρέχουμε πλήρη συμβουλευτικά πακέτα προτάσεων και διαχείρισης έργων για ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών και ανταγωνιστικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή διεθνείς δημόσιους πόρους και από τον ιδιωτικό τομέα. Η EcoResources εντοπίζει, επικοινωνεί και οργανώνει ένα δίκτυο συνεργατών που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες κάθε πρόσκλησης. Η ομάδα μας θα ενισχύσει την πρόταση συμβουλεύοντας, διαχωρίζοντας και συμπληρώνοντας τα πεδία υποβολής. Μετά την αποδοχή της πρότασης, παρέχει συμβουλευτικές, διοικητικές και υπηρεσίες διαχείρισης των έργων για την εξασφάλιση επιτυχούς εφαρμογής των επιστημονικών και οικονομικών παραδοτέων, όπως επίσης, τη διερεύνηση για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας και εμπορικής εκμετάλλευσης.
Η EcoResources μέσω της πολυτομεακής εξειδίκευσης της είναι σε θέση να βοηθήσει στην ανάπτυξη έργων των οργανισμών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και εμπειρογνωμοσύνης σε τομείς που δεν σχετίζονται μόνο με τη μηχανική και την επιστήμη, αλλά και σε οικονομικούς τομείς όπως η ενέργεια, η εξεύρεση πόρων, η προστασία του περιβάλλοντος και οι κατασκευές. Οι λύσεις και οι υπηρεσίες που παρέχει η EcoResources, περιλαμβάνουν μελέτες προ-σκοπιμότητας και επενδύσεων, μελέτες κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων, προκαταρκτικά και τελικά σχέδια για κατασκευαστικές ή μηχανικές εργασίες, επίβλεψη και επιθεώρηση κατασκευαστικών εργασιών, συμπεριλαμβανομένης της επιτόπιας/διαχείρισης έργων, της τεχνικής βοήθειας/συμβουλές και μελέτες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.

Η EcoResources, με τη συνεργασία του ακαδημαϊκού και βιομηχανικού δικτύου συνεργατών της, είναι σε θέση να καθορίσει τα Τεχνολογικά Επίπεδα Ετοιμότητας (TRL) μιας μεθόδου/τεχνολογίας/διεργασίας κατά τη διάρκεια Αξιολόγησης Τεχνολογίας Ετοιμότητας (TRA) που εξετάζει τις έννοιες, τις απαιτήσεις και τις ικανότητες που παρουσιάζονται.

Καθώς μια νέα τεχνολογία εξελίσσεται μέσω του TRL1 σε TRL9, ο κίνδυνος που σχετίζεται με την επιτυχή εμπορευματοποίηση μειώνεται, οπότε είναι πολύ σημαντικό οι νέες εφευρέσεις να προχωρούν σταδιακά και με ασφάλεια σε αυτά τα επίπεδα. Η EcoResources είναι σε θέση να σχεδιάζει, να διαχειρίζεται και να υλοποιεί έργα σχετικά με την αναβάθμιση του TRL από το TRL1 έως την εμπορευματοποίηση, παρέχοντας εξατομικευμένη βοήθεια σε εφευρέτες και διαχειριστές τεχνολογίας.

Υπηρεσίες

Η EcoResources έχει πρόσβαση σε προηγμένες εγκαταστάσεις υψηλής ποιότητας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για να παρέχει υψηλής ποιότητας και ακρίβειας μετρήσεις.

Η EcoResources είναι σε θέση να παρέχει λεπτομερή ανάλυση σχετικά με την κρυσταλλική δομή, τη μορφολογία νανοκλίμακας και μικροκλίμακας, τις θερμικές, οπτικές και μαγνητικές ιδιότητες, την τοπική στοιχειακή ανάλυση και τις παραμέτρους επιφάνειας. Η σχετική λίστα στερεών δειγμάτων μπορεί να περιλαμβάνει τεχνολογικά υλικά, σκόνες, λεπτές μεμβράνες, λάσπες, απόβλητα, μέταλλα κ.α. Συγκεκριμένα, μια πλήρης ή μερική ανάλυση αυτών των χαρακτηριστικών μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω Διάθλασης ακτίνων Χ (XRD), Ηλεκτρονική μικροσκοπία διέλευσης (TEM, HRTEM, EDS), Ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης (SEM, FESEM, EDS), Φασματοσκοπία υπερύθρων (FTIR), Θερμοσταθμική και διαφορική ανάλυση (TG-DTA), Διαφορική θερμιδομετρία σάρωσης (DSC), Μαγνητομετρία δονούμενου δείγματος (VSM), Φασματοσκοπία φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ (XPS) και Τεχνικές απορρόφησης ακτίνων Χ (XAFS).
Η EcoResources έχει τη δυνατότητα να εκτελεί πλήρη φυσικοχημικό χαρακτηρισμό σε υγρά δείγματα, όπως λύματα, νερό κ.λπ. Ακολουθεί μια λίστα με τις διαθέσιμες τεχνικές:
  • Φασματοσκοπία ατομικής απορρόφησης φλόγας (FAAS)
  • Φασματοσκοπία ατομικής απορρόφησης φούρνου γραφίτη (GAAS)
  • Υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης (HPLC)
  • Φασματομετρία μαζών επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος (ICP-MS)
  • Υπεριώδης-ορατή φασματοσκοπία (UV-VIS)
  • Συνολικός οργανικός και ανόργανος άνθρακας (TOC)
Η EcoResources πραγματοποιεί μικροβιακές αναλύσεις διαφόρων βιολογικών διεργασιών (π.χ. αναερόβια χώνευση, ζύμωση κ.λπ.). Αξιοποιούμε τεχνολογίες αλληλουχίας επόμενης γενιάς και -omics για να παρέχουμε προσαρμοσμένη ανάλυση με βάση τις ανάγκες σας. Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
CONTACT
Ελληνικά
International Conference on Raw Materials and Circular Economy
This is default text for notification bar